İş Güvenliği Hizmetlerimiz


 İşyerinizde çalışma ortamının tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere; İşin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını gözlemleyip eksikleri mevzuat çerçevesinde işverene sunmak,
 Kişisel koruyucu donanımlarınızın seçimi, temini, kullanımı, bakımı ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 Çalışma ortamınızın gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılacak çalışmalara veri elde etmek amacıyla, acil durum planlarının hazırlanması aşamasında kullanılmak üzere, periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılması için gözlemlerde bulunarak işyerinizde eksikliklerin tamamlanması amacıyla verileri toplamak,
 İş güvenliği eğitimlerinde dikkat çekmek amacıyla personelinizin çalışma ortamına ve risk derecesine uygun bir biçimde çalışıp çalışmadığını gözlemlemektir.

Şirketinizde;

  • Fizyolojik, biyolojik, psikososyal etmenler ve doğal afetler gibi karşılaşılabilecek her türlü risk etmenlerinizi saptamak,
  • Risk seviyelerinizi belirleyerek değerlendirmelerini yapmak,
  • Sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygun yöntemlerle alınması ile ilgili yapılması gerekenleri belirlemek,
  • Gerekli hallerde bu raporların değişen çalışma ortamına uygun bir biçimde revize edilerek firmanıza sunmaktır.

Şirketinizde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda; personelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlaması kapsamında;

Acil durumlarda yönetiminizin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını, kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, çalışanların ve misafirlerin kurtarılmasını, mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, tehlikenin yayılmasını önlemek ve kontrol altına alınmasını, olaydan etkilenmiş alanların güvenli hale getirilmesini, acil durum ekipman ve kayıtlarının saklanmasını, yönetiminiz ve şirket yetkililerinize gerekli bilgilerin aktarılmasını sağlamak ve gerekli durumlarda tüm bu faaliyetlerin revize edilmesidir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması, bu eğitimlerin verilmesi ve işvereni bilgilendirme aşamalarından oluşmaktadır.

Şirketinizin çalışma sahasıyla, makine ve teçhizatın kullanımı, kontrolü ile ilgili fiziksel, biyolojik, psikososyal etmenlerle ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında periyodik olarak İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından gerekli eğitim konuları belirlenip uygun eğitim teknikleri kullanılarak, bilgilendirme ve farkındalık yaratma seminerleridir.

İşbaşı Eğitimi (İşe Başlama Eğitimi) : İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede
çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak
düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz

TEMEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

(İŞE BAŞLAMA EĞİTİM KONULARI) :

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar,

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim,

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma,

4. Diğer konular (Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)


Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgi için Tıklayın Arayın