• Risk Analiziniz ve Acil Durum Planınız Var mı?
 • İş Güvenliği Uzmanınız ve İşyeri Hekiminiz Var mı?
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Amacı nedir ?
 • 6331 sayılı Kanun Hangi İşlere ve İşyerlerine Uygulanacak ?
 • İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile Sözleşmeler nasıl yapılacak ?
 • Hangi Tehlike Sınıfında yer aldığınızı biliyor musunuz ?
 • İşverenin Yükümlülükleri nelerdir ?
 • İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılması zorunluluğu var mı ?
 • İşyerlerinde Acil Durum Planı hazırlanması zorunlu mu ?
 • Çalışanlara, İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi verilmesi zorunlu mu ?
 • İşyerlerinde İşin Durdurulması söz konusu mu ?
 • Sağlık Gözetimleri Tehlike Sınıflarına göre ne kadar sürede bir yapılır ?
 • Eğitim Süreleri ve Konuları Nelerdir ?
 • Kanun Hükümlerine uyulmaması halinde ne kadar idari para cezası uygulanacak ?
 • İdari Para Cezaları ne kadar süre içerisinde ödenecek ?
Risk Analiziniz ve Acil Durum Planınız Var mı?

Ocak 2013 tarihinden itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her işletmenin Risk Analizinin ve Acil Durum Planının yapılmış olması, çalışanlarına Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimimin verilmiş ve Sağlık Gözetimlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanınız ve İşyeri Hekiminiz Var mı?

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile yeni işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre; 50 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler 01.07.2013, 50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işletmeler 01.01.2014, 50 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işletmeler 31.12.2023 tarihinden itibaren bir iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması yasal zorunluluk haline gelmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Amacı nedir ?

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

6331 sayılı Kanun Hangi İşlere ve İşyerlerine Uygulanacak ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, faaliyet konularına ve çalışan sayılarına bakılmaksızın kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacaktır.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile Sözleşmeler nasıl yapılacak ?

01.01.2014 tarihi itibari ile Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ISG- Katip sisteminde online olarak sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir. Bu durum az tehlikeli sınıftaki işletmeler için 31.12.2023 tarihi itibari ile geçerli olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ISG-KATİP sisteminde online olarak yapılmayan sözleşmeler geçerli sayılmamaktadır.

Hangi Tehlike Sınıfında yer aldığınızı biliyor musunuz ?

https://izkaosgb.com/tehlike-sinifi-ogrenme/ linkimiz üzerinden Tehlike Sınıfınızı öğrenebilirsiniz.

İşverenin Yükümlülükleri nelerdir ?

1) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
2) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
3) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
4) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
5) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
6) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
7) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
8) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapılması zorunluluğu var mı ?

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İşyerlerinde Acil Durum Planı hazırlanması zorunlu mu ?

İşveren; Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

Çalışanlara, İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi verilmesi zorunlu mu ?

İşveren;
1) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
2) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
3) İşe girişlerinde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
4) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
5) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
6) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
7) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

İşyerlerinde İşin Durdurulması söz konusu mu ?

İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur.

Sağlık Gözetimleri Tehlike Sınıflarına göre ne kadar sürede bir yapılır ?

1) Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.
2) Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
3) Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;
I. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir,
II. Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir,
III. Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir,defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Eğitim Süreleri ve Konuları Nelerdir ?

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
I. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
II. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
III. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.
1) Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım
3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Kanun Hükümlerine uyulmaması halinde ne kadar idari para cezası uygulanacak ?

Kanunda yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için bin TL ile doksan bin TL arasında ceza verilecek.

İdari Para Cezaları ne kadar süre içerisinde ödenecek ?

Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenmek zorundadır.


Adres : Ataşehir Mahallesi 8001/3 Sokak No:17 Cadde Anadolu Plaza Kat:4 Daire:17 ÇİĞLİ/İZMİR
Tel : +90 232 503 08 58 | +90 555 886 06 92
Whatsapp Destek Hattı: 0 (555) 886 06 92

© 2019 İzka OSGB - İş Sağlığı ve Güvenliği

Bilgi için Tıklayın Arayın